ĐĂNG KÝ !! FREE! Đăng ký tư vấn miễn phí

Danh sách công ty môi giới, công ty tái bảo hiểm

Các Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và Doanh nghiệp tái bảo hiểm có giấy phép hoạt động tại thị trường bảo hiểm Việt Nam

(BỘ TÀI CHÍNH – CỤC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ BẢO HIỂM)

Cập nhật: 28/08/2013

Tên Công ty Năm thành lập Vốn điều lệ  (tỷ đồng)
CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM: 2
1. Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) 1994 1.008
2. Công ty tái bảo hiểm PVI (PVI Re) 2011 460
CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM: 12
1. Công ty TNHH Aon Việt Nam 1993  8
2. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc 2001  8
3. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông 2003  8
4. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Đại Việt 2003  6
5. Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam 2003  8
6. Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam 2004  9
7. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương 2005 25
8. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Cimeco 2006 30
9. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sao Việt 2008  4
10. Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Loyld Thompson Việt Nam 2008 34
11. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á 2010 10
12. Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho 2011 12

 

Share+
error: Content is protected !!