So sánh Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ

So sánh Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ khác nhau thế nào? Miễn phí tư vấn các gói sản phẩm bảo hiểm tốt nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam!

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết (Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ (Theo Điều 3, Chương 1, Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

Sự khác nhau giữa Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ

Thông thường khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có thể mua kèm các sản phẩm bổ sung vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính. Các sản phẩm bổ sung này có đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ nhưng lại thuộc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên rất khó để đưa ra so sánh chi tiết. Căn cứ theo nhận thức thực tế về sản phẩm của hai nghiệp vụ bảo hiểm, có điểm khác nhau cơ bản như sau :

 Tiêu chí so sánh  Bảo hiểm nhân thọ  Bảo hiểm phi nhân thọ
Đối tượng bảo hiểm chính hợp đồng Tính mạng (Con người) Các đối tượng còn lại (Tài sản, trách nhiêm dân sự..…)
Thời hạn hiệu lực hợp đồng  Có thể liên tục suốt cả đời người Hiệu lực trong 1 năm
 Thời gian đóng phí của hợp đồng  Đóng phí trong: 4 – 20 năm Đóng phí trong: 1 năm
Khi không có rủi ro xảy ra Được nhận lại: khoản tiền+ lãi chia (nếu có) Mất hoàn toàn phí đóng (nên phí đóng rất thấp)
Tổng số tiền tối đa bồi thường khi tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm cùng lúc Bồi thường tất cả hợp đồng khi rủi ro xảy ra (vì tính mạng là vô giá) Không vượt quá giá trị tài sản dù có mua nhiều hợp đồng

 

 

Share+
error: Content is protected !!