Phận loại bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm

Có nhiều tiêu thức và cách thức để phân loại bảo hiểm. Tuy nhiên tại mỗi quốc gia, việc phận loại bảo hiểm thường được luật hóa và qui định rất rõ ràng. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam (Sửa đổi năm 2010) các nghiệp vụ bảo hiểm được chia thành: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ bảo hiểm khác.

Bảo hiểm nhân thọ, gồm :

  • Bảo hiểm Sinh kỳ
  • Bảo hiểm Tử kỳ
  • Bảo hiểm Hỗn hợp
  • Bảo hiểm Trả tiền định kỳ
  • Bảo hiểm Liên kết đầu tư
  • Bảo hiểm Hưu trí
  • Bảo hiểm Trọn đời

Bảo hiểm phi nhân thọ, gồm

  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
  • bảo hiểm thiệt hại
  • Bảo hiểm hàng hóa
  • Bảo hiểm hàng không
  • Bảo hiểm xe cơ giới
  • Bảo hiểm cháy, nổ
  • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
  • Bảo hiểm trách nhiệm
  • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
  • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
  • Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm sức khỏe, gồm :

  • Bảo hiểm tai nạn con người
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

(Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ quy định)

 

Share+