Phân loại bảo hiểm – Các hình thức bảo hiểm

Luật bảo hiểm

1/ Theo luật kinh doanh bảo hiểm

Có nhiều tiêu thức và cách thức để phân loại bảo hiểm. Tuy nhiên tại mỗi quốc gia, việc phận loại bảo hiểm thường được luật hóa và qui định rất rõ ràng. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam (Sửa đổi năm 2010) các nghiệp vụ bảo hiểm được chia thành: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ bảo hiểm khác.

Bảo hiểm nhân thọ

 • Bảo hiểm Sinh kỳ
 • Bảo hiểm Tử kỳ
 • Bảo hiểm Hỗn hợp
 • Bảo hiểm Trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm Liên kết đầu tư
 • Bảo hiểm Hưu trí
 • Bảo hiểm Trọn đời

Bảo hiểm phi nhân thọ

 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng hóa
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
 • Bảo hiểm trách nhiệm
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm sức khỏe

 • Bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

(Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ quy định)

Hình thức bảo hiểm

2/ Theo hình thức bảo hiểm

Phân loại bảo hiểm theo hình thức bảo hiểm bao gồm 2 loại hình: Bảo hiểm tự nguyện, Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm tự nguyện

Bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm mà hợp đồng bảo hiểm được ký kết theo ý muốn của bên mua bảo hiểm và hoàn toàn dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên (bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm). Phần lớn các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc loại bảo hiểm tự nguyện

Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật qui định về điều kiện bảo hiểm, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện

Lý do cơ bản phải qui định các nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc liên quan đến chức năng bảo vệ trật tự xã hội của nhà nước. Nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn chung, Nhà nước buộc phải sử dụng luật pháp để can thiệp vào việc bảo hiểm cho một số đối tượng

Theo luật Kinh doanh bảo hiểm của việt Nam, bảo hiểm bắt buộc gồm :

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;…
 • Ngoài ra còn một số Luật chuyên ngành khác cũng quy định các loại hình bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc (Luật hàng hải,  Luật xây dựng…)

Căn cứ vào nhu cầu phát triển Kinh tế-Xã hội từng thời kỳ, Chính phủ trình ủy ban thường vụ Quốc hội quy định loại bảo hiểm bắt buộc khác

Đối tượng bảo hiểm

3/ Theo đối tượng bảo hiểm

Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm theo đối tượng bảo hiểm được sử dụng rộng rãi và rất có ý nghĩa thực tiễn. Mỗi đối tượng bảo hiểm có những đặc tính riêng vì thế những nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật nghiệp vụ bảo hiểm đối với mỗi loại không giống nhau. Theo tiêu thức này, các nghiệp vụ bảo hiểm được chia làm 3 loại : bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm tài sản bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là các tài sản và những lợi ích liên quan.
Những loại bảo hiểm tài sản phổ biến :

 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong nước
 • Bảo hiểm Tàu biển; Bảo hiểm thân tàu, thuyền khác
 • Bảo hiểm Máy bay và Bảo hiểm tổn thất hệ quả
 • Bảo hiểm thiệt hai vật chất xe cơ giới
 • Bảo hiểm Công trình xây dựng và lắp đặp
 • Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt
 • Bảo hiểm Máy móc thiết bị; thiết bị điện tử
 • Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh
 • Bảo hiểm Vật nuôi, cây trồng
 • Bảo hiểm Tín dụng, xuất khẩu
 • Bảo hiểm tiền, trộm cấp
 • Bảo hiểm Công trình ngoài khơi, giàn khoan, đường ống,..trong thăm dò khai thác dầu khí

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm phát sinh theo quy định về trách nhiệm dân sự của pháp luật.
Phổ biến nhất là các nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự sau:

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và thuyền khác
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người khai thác máy bay
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
 • Bảo hiểm trách nhiệm chủ sử dụng lao động
 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba trong xây dựng, lắp đặt
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động tư vấn đầu tư, xây dựng
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số nghề nghiệp đặc thù như : môi giới bảo hiểm; môi giới chứng khoán; tư vấn pháp luật; tư vấn tài chính, kiểm toán; nghề y

Bảo hiểm con người

Bảo hiểm con người bao gồm những nghiệp vụ bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe, khả năng lao động và tuổi thọ của con người. Bảo hiểm con người được chia thành: Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm sức khỏe (BH con người phi nhân thọ)

 

Share+
error: Content is protected !!