Đăng ký tư vấn bảo hiểm sức khỏe

Họ tên đầy đủ người đăng ký bảo hiểm
Số chứng minh nhân dân (phải đúng với tên người đăng ký)
Ngày/Tháng/Năm sinh người sẽ được bảo hiểm
Số di động. (Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được)
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
VD: 2 (là 2 triệu/tháng ) hoặc 8 (là 12 triệu/năm)
Điền vào: 0 (Nếu không có)
VD: 0 (không có) hoặc Prudential, AIA, Dai-ichi..
error: Content is protected !!