Đăng ký tư vấn bảo hiểm du lịch

Họ tên đầy đủ người đăng ký bảo hiểm
Số chứng minh nhân dân (phải đúng với tên người đăng ký)
Ngày/Tháng/Năm sinh người sẽ được bào hiểm
Số di động. (Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được)
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
VD : Anh, Pháp, Úc, Mỹ Hàng Quốc..
Điền vào: 0 (Nếu không có)
VD: 0 (không có) hoặc Bảo Việt, AIG, Liberty..
error: Content is protected !!