Danh sách công ty bảo hiểm nhân thọ

 

15 Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang có giấy phép động tại Việt Nam

(BỘ TÀI CHÍNH – CỤC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ BẢO HIỂM)

Cập nhật: 28/08/2013

Tên Công ty Năm thành lập Vốn điều lệ (tỷ đồng)
0.  Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) 2004 1.500
1. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) 1999 1.136
2.  Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife) 1999 789
3. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA) 2000 1244
4. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE (ACE Life) 2005 911
5. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir) 2005 710
6. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi) 2007 1.141
7. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life) 2007 2008
8. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam (Great Eastern) 2007 940
9. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) (Hanwha) 2008 960
10. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) 2008 600
11. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam)  (Fubon life) 2010 800
12. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali) 2011 800
13. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank – Aviva (Vietinbank – Aviva) 2011 800
14.  Công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sun life 2013 1000

 

 

 

Share+