Nghiệp vụ Bảo hiểm tử kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Các đặc điểm sản phẩm bảo hiểm từ kỳ đang áp dụng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Mục lục - nội dung

Nghiệp vụ bảo hiểm từ kỳ là gì?

Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định. Theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Thời điểm quy định trong hợp đồng thường là thời điểm đáo hạn của hợp đồng. nếu như hết  thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm vẫn còn sống thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán một khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền khi người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Kể cả trường hợp người được bảo hiểm bị chết sau khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm một thời gian rất ngắn, chẳng hạn sau đó 1 ngày thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn không có trách nhiệm trả tiền.

Chính vì lý do này phí bảo hiểm trong các hợp đồng này thường là thấp nhất, so với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác, Bảo hiểm tử kỳ không có mục đích tiết kiệm mà chỉ đơn thuần mang tính bảo vệ, chống lại rủi ro tử vong

Bảo hiểm tử kỳ

Bào hiểm tử kỳ sẽ không có yếu tốt tiết kiệm

Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ là một trong những loại hình cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ. Trên thực tế có rất nhiều biến thể khác nhau của dạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này, bao gồm :

 • Bảo hiểm tử kỳ cố định
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
 • Bảo hiểm tử kỳ giảm dần
 • Bảo hiểm tử kỳ tăng dần
 • Bảo hiểm thu nhập gia đình
 • Bảo hiểm tử kỳ có điều kiện

Các loại bào hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ cố định (Level term assurance)

Đây là dạng hợp đồng cổ điển và đơn giản nhất, rẻ nhất của bảo hiểm tử vong. Đặc điểm của dạng hợp đồng này là phí đóng và số tiền bảo hiểm giữ nguyên trong suốt thời hạn hiệu lực hợp đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm chết trước ngày hết hạn hợp đồng, khi đến ngày hết hạn thì hợp đồng bảo hiểm đương nhiên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ cố định không phải là loại hợp đồng mang tính chất tích lũy mà chủ yếu tính là bảo vệ trước rủi ro. Do đó nó không có giá trị hoàn lại khi hết hợp đồng, tức là bạn sẽ không được nhận lại khoản tiền hoàn lại như các dạng bảo hiểm nhân thọ khác.

Trên thực tế hợp đồng bảo hiểm này thường mang tính lợi ích cho người thụ hưởng trong việc trả lại các khoản nợ tồn đọng trong gia đình khi người được bảo hiểm (trụ cột gia đình) bị tử vong.

Đặc điểm chính:

 • Phí bảo hiểm thấp
 • Bảo hiểm cho một khoảng thời gian cụ thể
 • Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cố định không thay đổi
 • Không có giá trị tiền mặt hoặc giá trị hoàn lại
 • Không thanh toán khi hết hạn hợp đồng;
 • Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực sau ngày ân hạn mà không nộp phí bảo hiểm.

Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục (Renewable term assurance)

Đối với hợp đồng này, người được bảo hiểm có thể yêu cầu tái tục hợp đồng tham gia tiếp vào ngày kết thúc hợp đồng mà không cần cung cấp thêm bằng chứng nào về tình trạng sức khỏe vì doanh nghiệp bảo hiểm đã biết tương đối rõ về tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm.

Khi tái tục lại hợp đồng, phí đóng cố định sẽ được điều chỉnh tăng lên phụ thuộc chủ yếu vào độ tuổi hiện tại của người được bảo hiểm.

Giới hạn độ tuổi của dạng hợp đồng này là 65 tuổi, khi người được bảo hiểm bước vào độ tuổi 65 thì hợp đồng bảo hiểm không thể được tái tục

Các đặc điểm chính:

 • Thời hạn của hợp đồng có thể được gia hạn mà không cần cung cấp thêm bằng chứng về tình trạng sức khỏe
 • Hợp đồng bảo hiểm có thể được hủy bỏ hoặc tái tục mỗi khi hết hạn
 • Phí bảo hiểm tăng cùng với tuổi của người được bảo hiểm tại thời điểm tái tục.
>> Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi (Convertible term assurance)

Đây là một hình thức bảo hiểm tử kỳ cố định cho phép người được bảo hiểm lựa chọn chuyển đối một phần hay toàn bộ hợp đồng bảo hiểm thành một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hay bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp tại bất kỳ thời điểm nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Phí đóng mỗi năm sẽ được tính dựa lại trên đặc tính mới của loại hợp đồng muốn chuyển và tuổi của người được bảo hiểm. Đồng thời khi chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm người tham gia bảo hiểm phải nộp thêm một khoản tiền nhất định cho các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi hợp đồng cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Việc thiết kế bảo hiểm tử kỳ cho chuyển đổi tạo khả năng sử dụng hợp đồng này để thực hiện tiết kiệm trong tương lai của người được bảo hiểm.

Các đặc điểm chính:

 • Có sự lựa chọn chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời hay bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp vào bất kỳ thời điểm nào
 • Có thể chuyển đổi một phần hay toàn bộ hợp đồng bảo hiểm
 • Phí đóng sẽ cao hơn và có tính chi phí khi chuyển đối hợp đồng.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần (Decreasing term assurance)

Loại bảo hiềm này có số tiền bảo hiềm giảm dần hàng năm theo thời hạn bảo hiểm. Mức giảm của số tiền bảo hiểm được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Bảo hiểm tử kỳ giảm dần thường được sử dụng để bảo đảm cho một khoản nợ mà người được bảo hiểm phải trả dần.

Chẳng hạn như khoản nợ mua nhà trả góp, mua phương tiện đi lai, vay ngân hàng trả dần. Số tiền bảo hiểm giảm dần tương ứng với khoản nợ (nợ còn lại) của người được bảo hiểm.

Một số đặc điểm chính:

 • Phí bảo hiềm giữ ở mức cố định và thấp hơn so với phí đóng của bảo hiểm tử kỳ cố định
 • Thời hạn nộp phí bắt buộc có thể ngắn hơn toàn bộ thời hạn của hợp đồng, người được bảo hiểm sẽ không nộp phí vào giai đoạn cuối của hợp đồng
 • Vào thời điểm gần kết thúc của hợp đồng, số tiền bảo hiểm mà người thụ hưởng nhận được sẽ rất nhỏ so với tổng số tiền bảo hiểm khi hợp đồng mới được ký kết

Bảo hiểm tử kỳ tăng dần (Increasing term assurance)

Loại bảo hiểm này được thiết kế để đối phó với ảnh hưởng tiêu cực của lạm phát làm giảm số tiển bảo hiểm thực của hợp đồng khi giá trị của đồng tiền bị giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

Hợp đồng này có thể được thực hiện bằng cách hoặc tăng số tiền bảo hiểm hàng năm theo tỷ lệ % nhất định.

VD: Số tiền bảo hiểm khi ký kết hợp đồng là 100 triệu. các điều khoản trong hợp đồng qui định rằng: Sau mỗi năm, số tiền bảo hiểm tăng thêm 10% thời hạn hợp đồng bảo hiểm là 15 năm.

Như vây, nếu sau khi ký kết hợp đồng được 5 năm người được bảo hiểm tử vong, khi đó người được thụ hưởng sẽ nhận được số tiền là 150 triệu đồng.

Thay vì ký kết một hợp đồng bảo hiểm tử kỳ tăng dần với thời hạn dài, doanh nghiệp bảo hiểm còn đưa ra các loại hợp đồng bảo hiểm có thời hạn ngắn có thể được tái tục với số tiền bảo hiểm gia tăng lên sau mỗi lần tái tục.

Các đặc điểm chính:

 • Số tiền bảo hiểm có thể tăng trong thời hạn của hợp đồng mà không cần bằng chứng về sức khỏe
 • Phí bảo hiểm sẽ tăng cùng với số tiền được bảo hiểm và tuổi của người được bảo hiểm vào lúc tái tục
 • Phí bảo hiểm phải nộp thường cao hơn số phí bảo hiểm phải nộp của dạng bảo hiểm tử kỳ cố định
 • Bảo hiểm thường được tiếp tục tới độ giới hạn không quá tuổi 60-65.

Bảo hiểm thu nhập gia đình (Family income cover)

Loại bảo hiểm này được thiết kế ra để cung cấp một khoản thu nhập cho một gia đình trong trường hợp người trụ cột trong gia đình bị tử vong.

Theo đó, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn hợp đồng, số tiền bảo hiểm sẽ được trả dần bằng những khoản tiền định kỳ cho đến khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc khi người thụ hưởng đạt đến một độ tuổi trưởng thành nhất định.

Ở nhiều nước trên thới giới, đối với các hợp đồng này, khi gia đình của người được bảo hiểm nhận các khoản trợ cấp định kỳ, khoản tiền này sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này vừa mang tính nhân đạo vừa khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm thu nhập gia đình có phí đóng tương đối thấp vì càng gần đến ngày hết hạn của hợp đồng, số tiền trả dần cho người được bảo hiểm càng ít đi, và nếu người được bảo hiểm còn sống đến cuối thời hạn của hợp đồng, họ sẽ không được doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bất kỳ khoản tiền nào.

Bên cạnh bảo hiểm thu nhập gia đình thuần túy, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã thiết kế các loại biến thể khác như Bảo hiểm thu nhập gia đình gia tăng để bù đắp cho việc đồng tiền mất giá làm giảm giá trị thực của khoản tiền trợ cấp dần cho chủ hợp đồng bảo hiểm.

Các đặc điểm quan trọng :

 • Số tiền bảo hiểm được thanh toán bằng cách trả dần đến hết hợp đồng hoặc người thụ hưởng đến độ tuổi nhất định
 • Hợp đồng có phí đóng tương đối thấp
 • Khoản tiền trả dần có thể được xem như một khoản thu nhập và không chịu thuế thu nhập.