Bảo hiểm trách nhiệm chủ xe đối với hàng hóa

Đối tượng được bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe: có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm bồi thường của chủ xe đối với thiệt hại của hàng hóa chuyên chở trên xe theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa chủ xe và chủ hàng

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm này chỉ áp dụng cho những xe có giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa. Trong lĩnh vực này, khi nhận hàng để chuyên chở, chủ xe phải có nghĩa vụ đưa hàng đến địa điểm giao hàng cuối cùng một cách đầy đủ và nguyên vẹn. chủ xe phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của hàng hóa mà họ nhận chuyên chở xảy ra do lỗi của họ hoặc người làm công của họ. Trên cơ sở mức trách nhiệm đã thỏa thuận trên hợp đồng và được ghi nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường số tiền mà theo luật định chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ hàng

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm về 

  • Số tiền mà chủ xe phải chịu trách bồi thường cho chủ hàng theo quy định của pháp luật
  • Các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất tăng thêm cho hàng hóa; bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn; chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm với

Doanh nghiệp bảo hiểm loại trừ chung tương tự như bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe đối với người thứ ba. Bên cạnh đó, trong nghiệp vụ bảo hiểm này các doanh nghiệp bảo hiểm còn có thể đưa ra những trường hợp loại trừ riêng, bao gồm :

  • Hàng hóa lưu thông trái phép
  • Tổn thất hàng hóa do sự bắt giữ của cơ quan nhà nước
  • Tổn thất do quá trình bị xô lệch, va đập trong quá trình vận chuyển mà không phải do xe đâm va, lật đổ
  • Xe vận chuyển chất nổ trái phép
  • Xe chở quá trọng tải
  • Tai nạn xảy ra ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam (cần có thỏa thuận riêng)

Về nguyên trác, khi xe chuyên chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là sự vi phạm quy định về an toàn giao thông, bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế tình hình giao thông vận tải ở nước ta hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm có thể giải quyết bồi thường nếu mức độ quá tải không quá lớn (một số doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra quy định là tối đa đến 20% trọng tải cho phép). Số tiền bồi thường sẽ giảm đi bởi tỷ lệ: Tải trong cho phép của xe/Tải trọng thực tế của xe

 

Share+