Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư có tốt không? Các gói bảo hiểm kết hợp đầu tư hoạt động như thế nào? Có nên mua bảo hiểm liên kết đầu tư.

bảo hiểm đầu tư là gì

Bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư tài chính

Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư là một loại hình đặc biệt của bảo hiểm nhân thọ. Trong đó sau khi trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và chi phí trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, phí đóng bảo hiểm sẽ sử dụng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết.

Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm thực tế là giá trị của các đơn vị đầu từ này. Giá trị này không có định, có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào giá trị của các tài sản đầu tư.

Với tính đầu tư này, bảo hiểm liên kết đầu tư đã thực sự làm thay đổi quan niệm về bảo vệ và tiết kiệm của các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống.

Có thể nói, bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu chuyển giao hậu quả tài chính của rủi ro và nhu cầu đầu tư của người mua bảo hiểm.

Đặc điểm sản phẩm bảo hiểm đầu tư

Danh mục tài chính trong hợp đồng phân chia cụ thể

Các yếu tố như: Hoạt động đầu tư, chi phí và chi phí quản lý, lợi nhuận của quỹ đều được tách biệt và công bố rõ với khách hàng

Rủi ro và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư 

được chuyển từ doanh nghiệp bảo hiểm sang cho bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm sẽ là người lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu bằng việc sở hữu một số đơn vị của quỹ đầu tư (tương ứng với số phí đóng bảo hiểm).

Thông thường doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau.

Rủi ro càng cao lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều và ngược lại. Giá trị mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là giá trị của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn.

Như vậy khi quỹ đầu tư hoạt động tốt, bên mua bảo hiểm sẽ là người được hưởng lợi do giá trị của một đơn vị quỹ đầu tư đã tăng lên.

Ngược lại trong trường hợp rủi ro giá trị của các đơn vị đầu tư không tăng hoặc bị giảm sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm sẽ được nhận, mà không có sự bù đắp nào từ phía doanh nghiệp bảo hiểm.

Thậm chí có những trường hợp bên mua bảo hiểm có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình.

Do đó, đối với loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua bảo hiểm không thể chắc chắn về khoản thu nhập trong tương lai.

Trong khi đó, đây lại là mục tiêu chính của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ truyền thống.

Tính minh bạch cao

Một trong các ưu điểm của dạng bảo hiểm này là việc khách hàng có thể biết rõ phí bảo hiểm của mình được đầu tư vào đâu.

Khách hàng có thể kiểm soát rủi ro đầu tư của mình bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất.

Đây là đặc điểm mà các hợp đồng bảo hiểm truyền thống không có được vì mọi hoạt động đầu tư được quyết định bởi doanh nghiệp bảo hiểm.

>> Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ

Nên tham gia bảo hiểm nhân thọ truyền thống hay liên kết đầu tư?

Tiêu chí so sánh BHNT truyền thống BHNT liên kết đầu 
Tính bảo vệ Quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng (nhận tiền)

Chủ yếu là quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Tính tiết kiệm & đầu tư Giá trị hoàn lại phụ thuộc phương pháp tính phí (dự phòng toán học & bảo tức)

Bảo tức công bố hàng năm

Giá trị tiết kiệm và đầu tư phụ thuộc vào giá trị đơn vị mới nhất của các quỹ đầu tư

Đơn vị của các quỹ đầu tư được định giá thường xuyên

Lựa chọn hình thức đầu tư Doanh nghiệp bảo hiểm chọn, bên mua bảo hiểm không được chọn

Bên mua bao hiểm chia sẻ một phần lợi nhuận, doanh nghiệp bảo hiểm chịu rủi ro

Bên mua bảo hiểm lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình

Bên mua bảo hiểm hưởng mọi lợi nhuận và chịu tất cả rủi ro